Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία Charis & Giorgos Charalambous Ltd (ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της στο Instagram: https://www.instagram.com/timeout_kiosk
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Κύπρο, ενώ αποκλείονται: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με αυτούς.
Διάρκεια του Διαγωνισμού.
H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από τις 27/07/2021, ώρα 16:45 (η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 10/08/2021, ώρα 23:59 (η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσω της σελίδας της timeout_kiosk στο Instagram στις 11/08/2020. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα του στο Instagram.
Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Α. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα ακολουθήσει το προφίλ του διοργανωτή στο Instagram και θα κάνει tag έστω και ένα άτομα.
Β. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν τόσο των όρων εγγραφής του Instagram, της σελίδας όσο και των όρων της σελίδας του Διοργανωτή.
Γ. Κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που εκτός από τις απαντήσεις θα συμπεριλαμβάνουν σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές, οι οποίες, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αποτελούν προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή του Instagram, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσουν αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε ζημία θα έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.
Δώρα.
Ο Διαγωνισμός θα έχει έναν νικητή. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι το εξής:
– 2 διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στο Grecian Park Hotel στον Πρωταρά με πρωινό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, και κατόπιν συνεννόησης με το ξενοδοχείο για διαθεσιμότητα.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.
Ο νικητής θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης.
Άρνηση αποδοχής των Δώρων.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σε διάστημα 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την απόπειρα επικοινωνίας ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
Ακύρωση συμμετοχής.
Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει μια συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του Δώρου, για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο σύνολό τους,
(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών,
(γ) σε περίπτωση δόλου ή απάτης εκ μέρους του ή που αυτός επιδεικνύει ανέντιμη συμπεριφορά σε σχέση με τον Διαγωνισμό.
Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο διοργανωτής θα αναλαμβάνει ευθύνη μόνο ως αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις και ο κάθε συμμετέχοντας το αναγνωρίζει με το που δέχεται να συμμετέχει στον διαγωνισμό.
Τροποποίηση όρων και Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, αλλάξει ή αντικαταστήσει των Διαγωνισμό για τεχνικούς, εμπορικούς, νομικούς ή λειτουργικούς λόγους ή όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους πέραν του ελέγχου του.
Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ήτων νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Κύπρου σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.